Shpëtimtar pastaj Mësues!

Kini kujdes që të mos e mbani së pari Zotin tonë si Mësues në vend të Shpëtimtar. Kjo prirje është mbizotëruese në ditët e sotme dhe është një prirje e rrezikshme. Ne duhet ta njohim Atë më së pari si Shpëtimtar përpara se mësimi i tij të ketë kuptim për ne, apo përpara se të ketë ndonjë kuptim tjetër përveç të idealit që na çon në dëshpërim. Çfarë vlere ka të na jepet një ideal të cilin nuk kemi mundësi ta arrijmë? Jemi më të lumtur pa të. Nëse Jezusi është vetëm një Mësues, atëherë gjithë sa mund të bëjë është të na torturojë duke vënë para nesh një standard të cilit as që mund t’i afrohemi. Por nëse duke “lindur sërish prej së larti” e njohim Atë më së pari si Shpëtimtar e dimë që ai nuk erdhi vetëm për të na mësuar. Ai erdhi të na bëjë ata të cilët na mëson se duhet të jemi. Predikimi në Mal është deklarata e jetës që do të jetojmë kur Fryma e Shenjtë të bëjë atë që dëshiron me ne.

Osvald Çejmbërs

Beware of placing our Lord as Teacher first instead of Saviour. That tendency is prevalent today, and it is a dangerous tendency. We must know Him first as Saviour before His teaching can have any meaning for us, or before it can have any meaning other than that of an ideal which leads to despair. What is the use of giving us an ideal we cannot possibly attain? We are happier without it. If Jesus is a Teacher only, then all He can do is to tantalize us by erecting a standard we cannot come anywhere near. But if by being “born again from above” we know Him first as Saviour, we know that He did not come to teach us only: He came to make us what He teaches we should be. The Sermon on the Mount is a statement of the life we will live when the Holy Spirit is having His way with us.

Oswald Chambers

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*