Katekizëm

PJESA I – Perëndia, krijimi dhe rënia, ligji (Pyetjet 1-20)

PJESA II – Krishti, shpengimi, hiri (Pyetjet 21-35)

PJESA III – Fryma, ripërtëritja, rritja në hir (Pyetjet 36-52)

Hyrje

  1. Cila është shpresa jonë e vetme në jetë dhe vdekje?
  2. Kush është Perëndia?
  3. Sa persona ekzistojnë në Perëndinë?
  4. Si dhe pse na krijoi Perëndia?
  5. Çfarë krijoi tjetër Perëndia?
  6. Si mund ta përlëvdojmë Perëndinë?
  7. Çfarë kërkon ligji i Perëndisë?
  8. Cili është ligji i Perëndisë i deklaruar në Dhjetë Urdhërimet?
  9. Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e parë, të dytë dhe të tretë?
  10. Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e katërt dhe të pestë?
  11. Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e gjashtë, të shtatë dhe të tetë?
  12. Çfarë na kërkon Perëndia në urdhërimin e nëntë dhe të dhjetë?
  13. A mund ta zbatojë ndokush ligjin e Perëndisë në mënyrë të përsosur?
  14. A na krijoi Perëndia të paaftë për ta zbatuar ligjin e tij?
  15. Përderisa askush nuk mund ta respektojë dot ligjin, cili është qëllimi i tij?
  16. Çfarë është mëkati?
  17. Çfarë është idhujtaria?
  18. A do ta lërë Perëndia mosbindjen dhe idhujtarinë tonë të pandëshkuar?
  19. A ka ndonjë mënyrë për t’i shpëtuar ndëshkimit dhe për t’u kthyer tek favori i Perëndisë?
  20. Kush është Shpengimtari?
  21. Çfarë lloj Shpengimtari na nevojitet për të na kthyer tek Perëndia?
  22. Pse duhet që Shpengimtari të jetë vërtet njeri?
  23. Pse duhet që Shpengimtari të jetë vërtet Perëndi?
  24. Pse ishte e nevojshme që Krishti Shpengimtari të vdiste?
  25. A do të thotë vdekja e Krishtit që të gjitha mëkatet tona mund të falen?
  26. Çfarë gjëje tjetër shpengon vdekja e Krishtit?
  27. A shpëtohen të gjithë njerëzit përmes Krishtit ashtu si humbën përmes Adamit?
  28. Çfarë u ndodh pas vdekjes atyre që nuk janë bashkuar me Krishtin përmes besimit?
  29. Si mund të shpëtohemi?
  30. Çfarë është besimi në Jezu Krishtin?
  31. Çfarë besojmë rreth besimit të vërtetë?
  32. Çfarë kuptimi kanë shfajësimi dhe shenjtërimi?
  33. A duhet ta kërkojnë shpëtimin ata që kanë besim në Krishtin përmes veprave të tyre apo ndonjë gjëje tjetër?
  34. Përderisa jemi shpenguar vetëm me anë të hirit, vetëm nëpërmjet Krishtit, a duhet që ende të bëjmë vepra të mira dhe t’i bindemi Fjalës së Perëndisë?
  35. Përderisa jemi shpenguar vetëm me anë të hirit, vetëm nëpërmjet besimit, prej nga vjen ky besim?
  36. Çfarë besojmë rreth Frymës së Shenjtë?
  37. Si na ndihmon Fryma e Shenjtë?
  38. Çfarë është lutja?
  39. Me çfarë lloj qëndrimi duhet të lutemi?
  40. Për çfarë duhet të lutemi?
  41. Çfarë është Lutja e Zotit?
  42. Si duhet të lexohet dhe dëgjohet Fjala e Perëndisë?
  43. Çfarë janë sakramentet apo ceremonitë?
  44. Çfarë është pagëzimi?
  45. A është pagëzimi me ujë vetë larja e mëkatit?
  46. Çfarë është Darka e Zotit?
  47. A i shton Darka e Zotit ndonjë gjë veprës shlyese të Krishtit?
  48. Çfarë është Kisha?
  49. Ku është Krishti tani?
  50. Çfarë kuptimi ka ringjallja e Krishtit për ne?
  51. Çfarë dobie ka për ne ngjitja e Krishtit në qiell?
  52. Çfarë shprese na jep jeta e përjetshme?
Përshtatur prej Tim Keller & Sam Shammas nga katekizmat e Reformimit - Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church