Category: Meditime

0

11 Dhjetor – Octavius Winslow

11 Dhjetor “Dhe, duke zënë fill nga Moisiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha Shkrimet gjërat që i takonin atij.” Luka 24:27 Harmonia e përsosur mes Dhiatës së Vjetër...

0

10 Dhjetor – Octavius Winslow

10 Dhjetor “Jezusi i tha: ”Unë jam udha, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje.” Gjoni 14:6 Bëkimi jo më pak i kushtueshëm që rrjedh nga fuqia jetësore e...

0

9 Dhjetor – Octavius Winslow

9 Dhjetor “Të shfajësuar, pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë, me anë të të cilit edhe patëm, nëpërmjet besimit, hyrjen në këtë hir në të cilin...

0

7 Dhjetor – Octavius Winslow

7 Dhjetor “Në fakt unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndisë sipas njeriut të brendshëm,por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia, që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe që më bën...

0

6 Dhjetor – Octavius Winslow

6 Dhjetor “Besnik është Perëndia, nga i cili jeni thirrur në bashkësinë e Birit të tij Jezu Krishtit, Zotit tonë.” 1 Korintasve 1:9 Besimi ka diçka edhe më thelbësore dhe më të palëundshme mbi...

0

4 Dhjetor – Octavius Winslow

4 Dhjetor “Fryma e Shenjtë në fakt nuk ishte dhënë ende, sepse Jezusi ende nuk ishte përlëvduar.” Gjoni 7:39 Hyrja triumfale e Zotit tonë në lavdi ishte sinjali i zbritjes së Frymës së Shenjtë....

0

2 Dhjetor – Octavius Winslow

2 Dhjetor “Zoti do ta ndihmojë në shtratin e sëmundjes; gjatë sëmundjes së tij, o Zot, ti do ta transformosh plotësisht shtratin e tij.” Psalmi 41:3 Çfarë pamje që na jep kjo shprehje prekëse...